Хүний хөгжил сан

Татан буугдсан огноо: 2020/10/01

Татан буугдсан шалтгаан: татан буугдсан https://www.legalinfo.mn/law/details/11755?lawid=11755

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Хүрэлбаатар Ганцогт

Утас: 51264228

Нягтлан бодогч: Хурматбек Еркегүл

Утас: 51264228

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2023
1 сар
2023
2 сар
2023
3 сар
2023
1-р улирал
2023
4 сар
2023
5 сар
2023
6 сар
2023
Хагас жил
2023
7 сар
2023
8 сар
2023
9 сар
2023
3-р улирал
2023
10 сар
2023
11 сар
2023
12 сар
2023
Бүтэн жил
1 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)
2 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
3 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)
4 Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Сар бүр)
5 Байгууллагын батлагдсан төсөв (Бүтэн жилээр)