Засгийн газрын тусгай сан
Сум хөгжүүлэх сан
Мал хамгаалах сан
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
Байгаль хамгаалах сан