Монгол Улсын Их Хурал
Монгол Улсын Засгийн газар
Монгол Улсын Нутгийн захиргааны төв байгууллага