Хувь оролцоотой болон ТӨХК
Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар