Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо, хяналт зохицуулалтын төвийн дарга

Татан буугдсан огноо: 2020/10/01

Татан буугдсан шалтгаан: Татан буугдсан ЗГ 2013 оны 01 сарын 26-ны 27 дугаар тогтоолоор

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Зам, Тээврийн хөгжлийн Сайд

Дарга:

Утас:

Нягтлан бодогч:

Утас:

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2023
1 сар
2023
2 сар
2023
3 сар
2023
1-р улирал
2023
4 сар
2023
5 сар
2023
6 сар
2023
Хагас жил
2023
7 сар
2023
8 сар
2023
9 сар
2023
3-р улирал
2023
10 сар
2023
11 сар
2023
12 сар
2023
Бүтэн жил
1 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)