Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга

Татан буугдсан огноо: 2016/07/27

Татан буугдсан шалтгаан: Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4-р тогтоол

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн Хамгааллын Сайд

Дарга: Дуламсүрэн Мэндбаяр

Утас: 11328030

Нягтлан бодогч: Цоодол Наранцэцэг

Утас: 11328030

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2024
1 сар
2024
2 сар
2024
3 сар
2024
1-р улирал
2024
4 сар
2024
5 сар
2024
6 сар
2024
Хагас жил
2024
7 сар
2024
8 сар
2024
9 сар
2024
3-р улирал
2024
10 сар
2024
11 сар
2024
12 сар
2024
Бүтэн жил
1 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Сар бүр)
2 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)